Informace o zpracování osobních údajů

podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“)

Irena Kutková, se sídlem Na dolnici 4/39, 155 00, Praha 5 - Stodůlky, IČO: 13782886, e-mail: petra.praha@seznam.cz, poskytující ubytování v soukromí (dále též „Pension Petra“), jakožto správce osobních údajů ve smyslu nařízení (dále též „správce“), si tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením, dále též v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami, kterými je České republika vázána, a v souladu s relevantními vnitrostátními předpisy.

Subjekt údajů se může obracet na správce ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů a výkonem svých práv. Pro tyto účely slouží následující kontakt: petra.praha@seznam.cz.

 

Jaké osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem a na základě čeho?

Správce získává osobní údaje přímo od subjektu údajů, od třetích stran (např. rezervační portály).

Správce zpracovává pouze osobní údaje, které získal v souladu s platnými právními předpisy, přičemž tyto osobní údaje správce shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného účelu při zohlednění praktického fungování správce. Zpracovávané osobní údaje a jejich účely a právní základ zpracování se liší podle služeb, které jsou subjektu údajů správcem poskytovány:

Případ I. - Objednali jste si ubytování v Pensionu Petra

Odkud jsme získali Vaše osobní údaje

·         Vaše osobní údaje máme přímo od Vás, pokud jste si ubytování u nás objednali napřímo emailem nebo prostřednictvím našich webových stránek.

·         Pokud jste při objednání ubytování využili zprostředkovatele (cestovní kancelář, rezervační portál), máme je od něj.

Zpracovávané osobní údaje:

a)     Jméno a příjmení objednávající osoby a její pohlaví

b)    Státní příslušnost / národnost

c)     Doba pobytu

d)    Email a/nebo telefon objednávající osoby

e)     Číslo dokladu totožnosti

Právní základ zpracování

·         Osobní údaje uvedené pod písmeny a)-c) od Vás získáváme a zpracováváme je z právního titulu uzavření a plnění smlouvy.

·         Osobní údaje uvedené pod písmenem d), pokud jsou nám v rámci objednávky poskytnuty, zpracováváme na základě oprávněného zájmu spočívajícího v možnosti přímého kontaktu ohledně objednávky a mimořádných událostí.

Účely zpracování

·         Osobní údaje pod písmeny a)-c) zpracováváme za účelem uzavření smlouvy.

·         Osobní údaje pod písmeny a)-c) a e) případně zpracováváme též i za účelem potvrzení Vašeho pobytu pro účely získání víza.

·         Osobní údaje pod písmeny a)-d) zpracováváme za účelem poskytnutí požadovaných služeb.

Informace o povinnosti poskytnout osobní údaje

·         Poskytnutí osobních údajů dle písmene a)-c) je smluvním požadavkem. Bez těchto osobních údajů není možno s Vámi uzavřít smlouvu o ubytování a nemůžeme tedy Vašemu rezervačnímu požadavku vyhovět.

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme?

·         Výše uvedené osobní údaje nesdílíme se třetími osobami.

 

Případ II. – Jste cizinec, ubytoval jste se v Pensionu Petra a stal jste se naším hostem

Odkud jsme získali Vaše osobní údaje

·         Vaše osobní údaje máme přímo od Vás

·         Dále zpracováváme osobní údaje, které jsme o Vás získali v rámci objednávky ubytování – viz případ I.

Zpracovávané osobní údaje:

a)     Jméno a příjmení a Vaše pohlaví

b)    Adresa trvalého pobytu

c)     Rodné číslo nebo datum narození

d)    Státní příslušnost / národnost

e)     Občanský průkaz / cestovní pas a vízum

f)     Doba ubytování

g)    Účel pobytu

h)     Email a telefon

i)      Údaje třetích osob (osoby společně ubytované)

Právní základ zpracování

 • Osobní údaje uvedené pod písmeny a)-g) zpracováváme z právního titulu plnění právní povinnosti, a to povinnosti dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky v platném znění.
 • Osobní údaje uvedené pod písmenem g), zpracováváme z právního titulu plnění právní povinnosti, a to povinnosti dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění. 
 • Osobní údaje uvedené pod písmeny a)-c), a f) zpracováváme z právního titulu plnění právní povinnosti, a to povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.
 • Osobní údaje uvedené pod písmeny a)-g) zpracováváme z právního titulu uzavření smlouvy.
 • Osobní údaje uvedené pod písmenem i) zpracováváme z právního titulu plnění smlouvy.
 • Všechny osobní údaje mohou být v konkrétních případech nad rámec výše uvedeného zpracovávány z právního titulu oprávněného zájmu spočívajícího v uplatňování našich nároků a v obraně proti vzneseným nárokům.

Účely zpracování

 • Osobní údaje pod písmeny a)-g) zpracováváme pro účely plnění našich výše uvedených právních povinností.
 • Osobní údaje pod písmeny a)-g) zpracováváme za účelem uzavření smlouvy.
 • Osobní údaje pod písmenem i) zpracováváme za účelem poskytnutí požadovaných služeb a plnění smlouvy.
 • Všechny osobní údaje mohou být v konkrétním případě zpracovávaný za účelem vedení právního sporu.

Informace o povinnosti poskytnout osobní údaje

·         Poskytnutí osobních údajů pod písmeny a)-g) je zákonným požadavek a bez toho, aby nám byly tyto Vaše osobní údaje poskytnuty, Vám nemůžeme zajistit ubytování v Pensionu Petra.

Po jak dlouhou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

 • Osobní údaje pod písmeny a)-g) zpracovávané na základě zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky v platném znění, musí být ze zákona zpracovávány nejméně po dobu 6 let.
 • Osobní údaje uvedené pod písmeny a)-c), a f), zpracovávané na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, musí být ze zákona zpracovávány nejméně po dobu 5 let.

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme?

·         Orgánům veřejné moci při výkonu jejich pravomoci.

 

Případ III. – Jste občan České republiky, ubytoval jste se v Pensionu Petra a stal jste se naším hostem

Odkud jsme získali Vaše osobní údaje

·         Vaše osobní údaje máme přímo od Vás

·         Dále zpracováváme osobní údaje, které jsme o Vás získali v rámci objednávky ubytování – viz případ I.

Zpracovávané osobní údaje:

a)     Jméno a příjmení a Vaše pohlaví

b)    Adresa trvalého pobytu

c)     Rodné číslo nebo datum narození

d)    Státní příslušnost / národnost

e)     Číslo Vašeho průkazu totožnosti

f)     Doba ubytování

g)    Účel pobytu

h)     Email a telefon

i)      Údaje třetích osob (osoby společně ubytované)

Právní základ zpracování

 • Osobní údaje uvedené pod písmeny a), b), f) a g), zpracováváme z právního titulu plnění právní povinnosti a to povinnosti dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění. 
 • Osobní údaje uvedené pod písmeny a)-c), a f) zpracováváme z právního titulu plnění právní povinnosti a to povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.
 • Osobní údaje uvedené pod písmeny a)-g) zpracováváme z právního titulu uzavření smlouvy.
 • Osobní údaje uvedené pod písmenem i) zpracováváme z právního titulu plnění smlouvy.
 • Všechny osobní údaje mohou být v konkrétních případech nad rámec výše uvedeného zpracovávány z právního titulu oprávněného zájmu spočívajícího v uplatňování našich nároků a v obraně proti vzneseným nárokům.

Účely zpracování

 • Osobní údaje pod písmeny a)-c), f), a g) zpracováváme pro účely plnění našich výše uvedených právních povinností.
 • Osobní údaje pod písmeny a)-g) zpracováváme za účelem uzavření smlouvy.
 • Osobní údaje pod písmenem i) zpracováváme za účelem poskytnutí požadovaných služeb a plnění smlouvy.
 • Všechny osobní údaje mohou být v konkrétním případě zpracovávaný za účelem vedení právního sporu.

Informace o povinnosti poskytnout osobní údaje

·         Poskytnutí osobních údajů pod písmeny a)-g) je zákonným požadavek a bez toho, aby nám byly tyto Vaše osobní údaje poskytnuty, Vám nemůžeme zajistit ubytování v Pensionu Petra.

Po jak dlouhou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

·         Osobní údaje uvedené pod písmeny a)-c), a f) zpracovávané na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, musí být ze zákona zpracovávány nejméně po dobu 5 let.

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme?

·         Orgánům veřejné moci při výkonu jejich pravomoci.

 

Jaká práva má subjekt údajů?

Subjekt údajů je ve smyslu a za podmínek čl. 15 nařízení oprávněn požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, které jsou předmětem zpracování. Subjekt údajů uplatní toto své právo na adrese petra.praha@seznam.cz. Správce v takovém případě poskytne subjektu údajů kopii osobních údajů ve formátu pdf.

Dojde-li ke změně osobních údajů nebo k jejich nepřesnému zpracování a z právních předpisů, interních předpisů správce, ze smlouvy či jiných dokumentů nevyplývá povinnost hlásit a prokázat změnu osobních údajů správci, je subjekt údajů oprávněn požádat správce o opravu nepřesných osobních údajů nebo o doplnění neúplných osobních údajů. Správce je oprávněn požadovat doložení správnosti navrhovaných údajů. Subjekt údajů uplatní toto své právo na adrese petra.praha@seznam.cz.

Subjekt údajů má taktéž právo požadovat od správce výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování. Subjekt údajů uplatní toto své právo na adrese petra.praha@seznam.cz. Správce požadovaný výmaz, resp. omezení zpracování, provede, ledaže nařízení nebo jiný právní předpis stanoví jinak.

Subjekt údajů je dále oprávněn získat své osobní údaje, jež poskytl správci a které správce zpracovává na základě nezbytnosti jejich zpracování pro účely plnění smlouvy nebo na základě souhlasu subjektu údajů, a předat tyto údaje jinému správci (právo na přenositelnost osobních údajů). Subjekt údajů uplatní toto své právo na adrese petra.praha@seznam.cz. Správce zašle subjektu údajů seznam osobních údajů ve formátu pdf, ledaže nařízení nebo jiný právní předpis stanoví jinak. Bude-li to technicky proveditelné, správce vyžádané osobní údaje předá přímo jinému správci.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování všech svých osobních údajů, pokud jsou zpracovávány z právního titulu oprávněného zájmu. Subjekt údajů uplatní toto své právo na adrese petra.praha@seznam.cz. Správce tyto osobní údaje následně dále nezpracovává.

 

Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).  

V případě, že zpracování osobních údajů je založeno na uděleném souhlasu, má subjekt údajů právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním takového souhlasu ale není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

Tyto informace o zpracování osobních údajů nabývají účinnosti 25. 5. 2018.